ساختار سازمانی

مجمع عمومیهیات رئیسهرئیس فدراسیونعلمی کاربردیبسیج ورزشکارانبازرسدفترحوزه ریاستدبیرخانه آیین نامهحقوقی و انضباطیاموربین المللنائب رئیس بانوانخزانه داراقتصادی و بازاریابیمشاوران و ناظرانشوراها و کمیسیونهادبیرکل و جانشینفرهنگی و ارتباطاتورزش همگانیورزش قهرمانیاموراستانهاآموزشتحقیقاتاداری پشتیبانیطرح و برنامهپزشکی ورزشیهیئت استانها و نهادهاسمن ها و خیرینانجمن های ورزشی