-قهرمانی کشور-بوچيا-سال ١٣٩٠-بانوان

-قهرمانی کشور-بوچيا-سال ١٣٩٠-بانوان

نتایج رقابت های قهرمانی کشور بوچیای بانوان (مشهد-1390)


رقابتهای قهرمانی کشور بوچیا، مشهد ٩٠