-قهرمانی کشور-تیراندازی-سال ١٣٩٠-بانوان

-قهرمانی کشور-تیراندازی-سال ١٣٩٠-بانوان

نتایج دوازدهمین دوره رقابت های قهرمانی کشور تیراندازی بانوان (مشهد-1390)


مسابقات تیراندازی بانوان٩٠