-قهرمانی کشور-واليبال نشسته-سال ١٣٩٠-بانوان

-قهرمانی کشور-واليبال نشسته-سال ١٣٩٠-بانوان

نتایج رقابت های قهرمانی کشور والیبال نشسته ی بانوان (مشهد-1390)


نتایج دسته یک و دو
نتایج کلی تیم های والیبال نشسته بانوان ٩٠