-قهرمانی کشور-تنيس روي ميز-سال ١٣٩٠-بانوان

-قهرمانی کشور-تنيس روي ميز-سال ١٣٩٠-بانوان

نتایج رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی کشور (مشهد - 1390)


نتایج رقابت های تیمی
نتایج رقابت های انفرادی تنیس روی میز بانوان