-قهرمانی کشور-تيروكمان-سال ١٣٨٣

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
-قهرمانی کشور-تيروكمان-سال ١٣٨٣

مسابقات قهرمانی کشور تیروکمان در دو بخش انفرادی و تیمی. سال 1383


keshvariArcheryEnferaadi83.pdf
keshvariArchery team83.pdf