-قهرمانی کشور-فوتبال هفت نفره (CP)-سال ١٣٨٣

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
-قهرمانی کشور-فوتبال هفت نفره (CP)-سال ١٣٨٣

مسابقات قهرمانی کشور فوتبال هفت نفره، ویژه ورزشکاران دارای معلولیت Cp، سال 1383


Foot7-a-side CP keshavri83.pdf