-قهرمانی کشور-وزنه برداری-نتایج سال ٨٧

-قهرمانی کشور-وزنه برداری-نتایج سال ٨٧

نتایج مسابقات قهرمانی کشور وزنه برداری 1387

Result.doc