تیراندازی معلولین

رئیس انجمن تیراندازی جانبازان و معلولین خبر داد:

رقیه اله کرمی، رئیس انجمن تیراندازی جانبازان و معلولین از برگزاری اولین مرحله ی اردوی آموزشی یکسان سازی خبر داد.

در محل فدراسیون برگزار می شود؛

مرحله ی سوم از چهارمین دوره رقابت های آزاد تیراندازی جانبازان و معلولین در محل فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین برگزار می شود.

رئیس انجمن تیراندازی جانبازان و معلولین اعلام کرد:

رقیه اله کرمی، رئیس انجمن تیراندازی جانبازان و معلولین از برگزاری اردوهای یکسان سازی پس از مسابقات قهرمانی کشور و آزاد خبر داد.

در محل فدراسیون برگزار می شود؛

مرحله ی چهارم از چهارمین دوره رقابتهای آزاد تیراندازی جانبازان و معلولین از 23 آذر ماه آغاز می شود.