قهرمانی کشور بانوان

با قهرمانی تیم زنجان؛

زنجان عنوان قهرمانی چهارمین دوره رقابت های قهرمانی کشور بسکتبال با ویلچر را بدست آورد.